#gujaratigazal #poetry

સત્યને સ્વીકારવાની વાત છે આ.
કર્મ ખુદના તાગવાની વાત છે આ.

લક્ષ્ય રાખો સાવ સીધું ને સરળતમ,
પાપને પડકારવાની વાત છે આ.

ચાહવું એ પામવું હર કોઇ ઈચ્છે,
હારમાંથી શીખવાની વાત છે આ.

હું અને તું એક બનશે આપણાથી,
કે અહમ ઓગાળવાની વાત છે આ.

એમ ક્યાં આસાન છે સમજાવવું મન
લોભને ધમકાવવાની વાત છે આ.

જાણવું ખુદ જાતને છે આકરું પણ,,
જાતને જંઝોળવાની વાત છે આ.

શક્ય છે તકલીફ પડશે સૌ પ્રથમ પણ,
મૂલ્ય ઊંચા સ્થાપવાની વાત છે આ.

જે મળ્યું, જેવું મળ્યું, તારું જ છે એ,
ભાગ્યને અપનાવવાની વાત છે આ.

-“શર્મિષ્ઠાશબ્દકલરવ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s